جرای عملیات رنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر توسط شهرداری قصرشیرین