سرپرست شهرداری قصرشیرین: جناب آقای مهندس ایوب عبدالهی