امروز: جمعه 10 آذر 1402
 
 • شرح وظایف :
  • تهیه استعلام و بررسی استعلامات واصله
  • تهیه و تنظیم اسناد هزینه ای و خریداری شده 
  • انجام امور مربوط به هزینه های جاری جزئی شهرداری 
  • نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات جزء 
  • پرداخت هزینه های جاری ( تنخواه) و تهیه بن های غیر نقدی 
  • انجام امور مربوط به خرید ملزومات اداری مورد نیاز و تحویل به انبار 
  • پیش بینی احتیاجات شهرداری از نظر وسایل مورد نیاز و برآورد هزینه های آن 
  • انجام اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود