توسعه - عمران - آبادانی شهر قصرشیرین

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری قصرشیرین عملیات جدول گزاری محله قرنطینه، شن ریزی خیابان بیست متری محله زیباشهر شرقی، لایروبی کانال ها جهت دفع آب های سطحی توسط نیروهای خدمات شهری، نقلیه و عمران این شهرداری انجام گردید.