امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

شرح وظایف کمیسیون ماه صد :

 

-اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامکه ها و ضوابط مربوطه

-انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعی به کمیسیون ماده صد

 -برنامه ریزي به منظور تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد با توجه به تعداد پرونده هاي واصله و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات و یا بازدید از محل مستحدثات

-ابلاغ نتیجه آراء صادره از سوي کمیسیون ماده صد به اشخاص و واحدهاي ذیربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر

-حفظ ارتباط با مراجع ذي صلاح به منظور رفع احتمالی مشکلات پرونده مطروحه در کمیسیون ماده صد

-انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظایف