امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403
 
 • شرح وظایف :
  • -اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

   -اقدام در تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با عنایت به آیین نامه مالی شهرداري و ضوابط و دستورالعمل هاي صادره در حد نصاب معاملات

   -تهیه کالا و خدمات مورد نیاز در چهار چوب مقررات مالی و دستورالعمل هاي صادره و تحویل کالا و خدمات به واحد متقاضی از طریق سیستم انبار و اموال و همچنین تنظیم صورت جلسه کمیسیون تحویل

   -تحقیق و بررسی لازم در انجام معاملات جزئی با هماهنگی مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري

   -اقدام در خصوص اخذ مشخصات کامل و آدرس طرف معامله و مهرحداقل قیمت برروي فاکتور ها

   -انجام معاملات متوسط برابر آیین نامه معاملاتی شهرداري و دستورالعمل هاي مربوطه

   -انجام امور مربوط به هزینه هاي جاري جزئی شهرداري

    -پیش بینی احتیاجات شهرداري از نظر وسایل مورد نیاز و برآورد هزینه هاي آن

   -تهیه و تنظیم اسناد هزینه اي و خریداري شده

   -پرداخت هزینه هاي جاري (تنخواه)

   -تهیه استعلام و بررسی استعلامات واصله

    -تهیه و تنظیم و ارائه گزارش از فعالیتهاي انجام شده به مدیریت مالی

    -انجام سایر اموري که از طرف مافوق محول می گردد .