امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

شرح وظایف کارشناس نقشه برداری :

 

-اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

- برداشت دقیق اطلاعات ملک در محل و تطبیق آن با طرح هاي تفصیلی و طرح هاي تفکیکی

-بررسی مغایرت هاي اضافه یا کسری سند

-بررسی نقشه هاي تفکیکی وتطبیق آن با طرح

-طرح هاي تفصیلی و گذربندي بررسی مغایرت هاي اضافه یا کسري سند

-بررسی نقشه هاي تفکیکی وتطبیق آن با طرح تفصیلی

-پاسخ استعلام هاي اداره ثبت و بازدید همزمان با کارشناسان اداره ثبت

-برداشت پلان و تهیه نقشه در مقیاس هاي مختلف

-ترسیم خط پروژه هاي پیشنهادي جهت ارسال به معاونت فنی و عمرانی

-انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب