امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

شرح وظایف واحد عمران :

-اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

-نظارت بر اجراي کلیه فعالیت هاي عمرانی و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و ...در محدوده قانونی شهر

-نظارت و اجراي پیاده رو سازي و تعمیر و مرمت پیاده روهاي معابر عمومی در محدوده قانونی  شهر

-نظارت بر دیوارکشی زمینهاي بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقرات جاري

 -بررسی و امضاء صورت وضعیت هاي پیمانکاران برابر قوانین و مقررات

-پیگیري سایر پروژه هاي عمرانی پیش بینی شده

-اهتمام به تعمیر و نگهداري ابنیه و تأسیسات پل هاي عابر پیاده، پلهاي همسطح و غیر همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده شهر

- نظارت بر احداث کلیه طرح هاي ترافیکی و تسهیلات عبور و مرور در محدوده شهر

-بازگشایی و تعریض خیابانها (شارع عام ) و زیرسازي و آسفالت خیابانهاي اصلی و آسفالت کوچه و معابر شهر

-عقد قرارداد با پیمانکاران ذیصلاح

-جدول گذاري رفیوژ هاي خیابانهاي اصلی و همچنین پیاده رو سازي

-هدایت آبهاي سطحی

-زیر سازي و آسفالت نوارها ي حفاري پس از اتمام عملیات شرکتهاي حفار از قبیل آب و برق و گاز و تلفن

 -نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها

 -نظارت بر تهیه طرح هاي مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیر سازي و برآورد هزینه هاي مربوط

-بازدید و صدور مجوز حمل نخاله هاي ساختمانی در سطح شهر

 -همکاری و نظارت با واحدهای شهرداری فضای  سبز، زیباسازي ، خدمات شهری وموتوری وروابط عمومی و...

-شرکت درکمیسیون های مربوطه و رفع مشکلات موجود