امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

 شرح وظایف واحد حراست:

 

 1. تأمین حراست اخبار ، اسناد ، مدارك ، تأسیسات ، اماکن ، تجهیزات و مخابرات طبقه بندي شده و پرسنل در مقابل خطرات طبیعی و مصنوعی
 2. دریافت و ثبت نامه هاي محرمانه و کشف رمز و تلگرافها و عند الزوم ارجاع به واحدهاي ذیربط
 3. استقرار سیستم طبقه بندي مناسب به منظور حراست و نگهداري اسناد و مدارك محرمانه
 4. انجام همکاري هاي لازم با مراجع امنیتی و اطلاعاتی برابر مقررات عمومی حراست مرکزي وزارت کشور
 5. انجام ماموریت هاي محوله ارجاعی از سوي حراست مافوق برابر قوانین و مقررات جاري حرا
 6. حفظ و حراست از تاسیسات و اماکن مربوط به شهرداري و آموزش و کنترل و آماده نگهداشتن کلیه نگهبانان جهت ارائه خدمات مطلوب
 7. ابلاغ احکام صادره از مراجع قانونی و معرفی متخلفین از مقررات شهرداري به دادگاه ها و مراجع ذیربط
 8. برنامه ریزي و اداره و نظارت بر انجام امور حراستی شهرداري و موسسات تابعه
 9. بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل و مدارك و اسناد محرمانه 
 10. تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهاي حفاظتی و حراستی جهت حفظ و نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت در حسن اجراي آیین نامه هاي مذکور
 11. اقدام به جمع آوري هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نیاز جهت سازمانها و مقامات ذیصلاحیت
 12. حفاظت از اطلاعات و اسناد بمنظور جلوگیري از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی
 13. اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد جهت احراز مشاغل حساس با هماهنگی واحدهاي ذیربط
 14. ارائه مشاوره امنیتی واطلاعاتی لازم به شهردار
 15. فراهم ساختن موجبات آموزشی کارکناي شهرداري در زمینه برنامه هاي حراستی و نگهداري اسناد طبقه بندي شده
 16. صدور کارت شناسائی براي کارکنان شهرداري در چهارچوب ضوابط ذیربط
 17. انجام امور تحریرات و بایگانی اسناد طبقه بندي شده و محرمانه با توجه به مقررات مربوطه
 18. ارزیابی منظم امور و انعکاس فعالیتهاي انجام شده و مشکلات واحد به شهرداري
 19. اخذ نظریه گزینش پرسنل جدید الاستخدام
 20. انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمان ها، ماشین آلات،تاسیسات شهرداري طبق دستور العمل هاي ابلاغی
 21. تهیه و ابلاغ دستور العمل هاي حفاظتی براي واحد هاي مختلف شهرداري براي جلوگیري از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی
 22.