نظافت، بصورت گروهی سطح شهر توسط پرسنل زحمت کش واحد خدمات شهری،  شهرداری قصرشیرین