امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

شرح وظایف ناظر پروژه ها :

 

-اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

-همکاري در تعیین اولویت پروژه ها با مسؤول مافوق

-همکاري با نقشه بردار در جهت مسیر یابی و تراز یابی در ابتدا و حین اجراي پروژه ها

-اقدام در خصوص تحویل زمین پروژه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل هاي مربوطه و همچنین ابلاغ شروع به کار به پیمانکار

-نظارت لازم بر تجهیز کارگاه و حسن انجام پروژه از سوي پیمانکار

-اقدام لازم در خصوص مکاتبه با آزمایشگاه ژئوتکنیک جهت آزمایش هاي لازم

-اقدام در خصوص تنظیم فرم دعوت نامه تحویل موقت و قطعی پروژه و همچنین شرکت در کمیسیون هاي مربوطه

-استعلام لازم از شرکت هاي آب، برق، گاز، مخابرات و ... جهت حفاري هاي مورد نیاز در پروژه ها و رسیدگی به صورتحسابهاي آب و گاز و ... کلیه ساختمانها

-اقدام لازم در خصوص تنظیم صورت جلسات مربوطه و همچنین صورت وضعیت ها

-انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظایف

-نظارت بر کیفیت و کمیت پروژه هاي ساختمانی

-بررسی صورت وضعیت انجام کار

- طراحی نقشه و نظارت بر ساخت ساختمان و یا هر بناي دیگري که از سوي مقامات مافوق سفارش داده شود

-نظات بر امور اجرایی پیمانکاران طرف قرارداد و رسیدگی به صورت وضعیت هاي ارسالی ازسوي پیمانکار

-ارسال گزارشات تحلیلی از پیشرفت کار در مقایسه با برنامه هاي زمانبندي شده و ارائه به مقام مافوق