امروز: پنج شنبه 24 خرداد 1403

زمان: روزهای شنبه تا پنج شنبه در ساعات اداری بجز روزهای تعطیل

مکان: ساختمان اصلی شهرداری، دفتر شهردار

* بدیهی است در صورتیکه مقررگردد در زمان تعریف شده فوق، شهردار به صورت فوق برنامه حضور نداشته باشند، از طریق این صفحه به صمع و نظر عموم رسانیده خواهد شد.