امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403
 
 • شرح وظایف:
  •  نظارت بر حسن اجرای کلیه امور شهرداری 
  • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
  •  سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار 
  • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها 
  • تعیین وظایف و حدود اختیارات واحدهای تحت سرپرستی 
  • انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظائف ارجاع میگردد .