امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

 

 • شرح وظایف :  
  • -رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداري

   -رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت هاي مالی

   -انطباق بودجه سالانه ، اصلاح ، بیلان و تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه هاي مالی شهرداري ها و دستور العمل هاي صادره

   -انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارت مصوب طبق مقررات و آئین نامه هاي مالی شهرداري ها   -رسیدگی به ضمانت نامه هاي پیمانکاران طرف قرارداد

    - تنظیم قراردادها ـ تحویل زمین ـ تحویل موقت ـ تحویل قطعی پیمانها

   -انجام تشریفات مناقصه و مزایده

   -انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به امورات محوله

   -نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداري و رعایت آئین نامه هاي مالی و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات مالی.

   -23انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالی شهرداریها. 24 -نظارت و کنترل عملیات مالی شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداري آنها. 25 -نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانونی ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتی که متضمن موارد مالی در شهرداري هستند. 26 -نظارت بر انجام روشهاي ممیزي اسناد و رسیدگی به مدارك مالی ، حسابداري ، شهرداري و انطباق با مقررات ذیربط. 27 -نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري و کنترل فرمهاي مختلف و دفاتر اموال. 28 -شرکت فعال در جلسات و کمیسیونهایی که شهرداري تعیین می کند. 29 -ارزیابی مستمر و ارائه گزارش و آمار فعالیتهاي امور مالی به مدیریت. 30 -انجام سایر وظایف محوله طبق دستورمافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.