امروز: جمعه 11 اسفند 1402

 

 • شرح وظایف : 
  • ثبت مشخصات اموال در سیستم رایانه ای 
  • لیست اموال متمرکز در اتاقها و قسمتها 
  • تهیه و تنظیم لیست اموال اسقاطی در پایان هر سال
  • نگهداری اسناد مالکیت خودروهای متعلق به دستگاه دولتی 
  • تفکیک و توزیع نسخ فرم حواله اموال پس از تکمیل امضاءهای لازم
  • ثبت تغییرات و جابجایی اموال بین واحدها و نقل و انتقالات داخلی اموال 
  • الصاق شماره به اموال خریداری شده و اخذ امضاء از تحویل گیرندگان اموال 
  • ثبت مشخصات کالاهای خریداری شده که به آنها شماره اموال الصاق گردیده 
  • شمارش و کنترل و تأیید لیست اقلام موجود در انبار و تنظیم صورتجلسه اموال در حکم مصرفی
  • رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی و مصوبا ت هیأت وزیران ابلاغی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت حفظ و حراست از اموال دولتی  
  • تنظیم فرم حواله اموال و اختصاص شماره به اموال غیر مصرفی ( پس از خرید کالا توسط واحد کارپردازی و تنظیم فرم قبض انبار و حواله انبار توسط انباردار و ارجاع توسط واحد کارپردازی به واحد اموال) 
  • تنظیم گزارش و صورتجلسه حوادث برای اموالی که در اثر سیل ،زلزله ، سرقت و آتش سوزی یا به هر علت دیگری از بین رفته است پس از اعلام کتبی واحد ذیربط و طی مراحل قانونی با توجه با آئین نامه ها و قوانین و مقررات موضوع 
  • آئین نامه اموال دولتی به منظور حذف از دفاتر اموال