امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

 

 • شرح وظایف : 
  • -اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

   -اقدام به تحویل گرفتن اموال خریداري شده و تطبیق و کنترل اجناس خریداري شده و امضاء قبوض و صورتجلسات مربوطه تحویل آنها به افراد درخواست کننده پس از صدور قبض انبار

   -نگهداري حساب کلیه اموال منقول شهرداري و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر اموال و یا نرم افزارهاي مربوطه بر اساس آیین نامه های مصوب

    -اقدام لازم در نگهداري و حفظ اموال شهرداري با همکاري واحدهاي ذیربط

   -جاري نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اتاقها و واحدهاي مربوط

   -صدور برگه خروج اموال بر حسب ضرورت با دستور مقام مافوق

   -اقدام در طبقه بندي اموال در انبار بر اساس ضوابط موجود

   -صورت برداري از اموال فرسوده و غیر قابل استفاده به منظور فروش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

   -انجام الصاق برچسب بر روي اموال شهرداري و ثبت در دفاتر اموال با ذکر شماره و صدور قبض ان