امروز: جمعه 10 آذر 1402
خبر اتفاقی

 

 • شرح وظایف : 
  • وارد کردن شماره های پرونده ها در کامپیوتر 
  • اقدام در جهت برگ شماری و ممهور کردن اوراق پرونده های متشکله 
  • قراردادن مدارک داخل پوشه های مخصوص وثبت شماره پرونده به مقامات صلاحیت دار 
  • پیوست کردن سوابق مربوط به نامه ها با دیگر موارد ، مطابق دستور به پرونده های مربوطه 
  • نظارت بر ارسال و اعاده پرونده ها به ادارات و دوایر تقاضا کننده و نظارت بر ارائه پرونده به مقامات صلاحیت دار 
  • جمع آوری و ثبت نامه های اداری و طبقه بندی کردن نامه ها بر اساس عنوان نامه و کد آن پس از ثبت در دفتر اندیکاتور 
  • حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق و اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست بر اساس روش تعیین شده 
  • انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارائه می شود.