امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

شرح وظایف فنی و شهرسازی و صدور پروانه ساختمانی :

 

-اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط

--نظارت بر صدور پروانه ساختمانی، پایان کار، گواهی عدم خلاف

 - بررسی و نظارت دقیق بر ضوابط شهرسازي و معماري طبق قوانین و مقررات

-بررسی و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر در منطقه

-کنترل بناي احداث شده توسط مالک با پروانه ساختمانی صادر شده

-تشکیل کمیسیون هاي فنی و ایمنی و سایر کمیسیون هاي خاص مربوطه (ماده صد ـ تجدید نظر و پیگیري مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون هاي مذکور

- نظارت بر نگهداري و نوسازي مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداري

-تعیین میزان ونحوه تخلفات انجام شده ازپروانه هاي ساختمانی یا ساختهاي بدون پروانه ساخت توسط مالک وتکمیل وارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح

-اظهار نظر و ارائه گزارش فنی در مورد طرح هاي شهرسازي و ارائه آن به مقام مافوق و کمیته فنی و مطرح نمودن آنها در مراجع تصویب کننده

-صدور مجوز حفاري و نظارت بر نحوه حفاري و ترمیم توسط ادارات خدمات رسان

-بررسی و شناسایی ساختمانهاي مستهلک و در حال ریزش در سطح شهر و ارسال اخطاریه مبنی بر نوسازي و یا تخریب آن و رفع خطر

-پاسخ به استعلامات ادارات و بانکها و سایر ادارات برابر ضوابط و در زمان معین

-صدور مفاصا حساب جهت نقل و انتقال

-هماهنگی با کارشناس GIS جهت بروز رسانی نقشه هاي محدوده به منظور استفاده در امور ممیزي و اصلاح اطلاعات توصیفی و مکانی املاك

-اقدام لازم در خصوص صدور کلیه پروانه هاي ساختمانی بر اساس ضوابط مربوطه

-صدور گواهی پایانکار، اصلاح پایانکار، وضعیت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و..

-صدور پروانه کسب پس از تأیید واحد هاي ذي ربط شهرداري

-اقدام در خصوص تهیه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها

-اقدام جهت اخذ تعهد نامه ها و استعلام ها جهت صدور پروانه

-کنترل انتقال مورد مسیر به نام شهرداري در زمان صدور پروانه

-کنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز