امروز: جمعه 10 آذر 1402

 

 • شرح وظایف : 
  • انجام امور ثبت فیشهای واریز بانکها 
  • تهیه پیش نویس تعرفه عوارضات محلی
  • انجام امور مربوط به چکهای شهروندان 
  • نگهداری اسناد مالی و فیشهای پرداختی شهروندان 
  • کنترل پرونده ها از نظر ارقام ، قوانین ، جرائم محاسبات 
  • انجام امور مربوط به اعتراضات معترضین و مغایرتهای بانکی و اسناد 
  • انجام امور مربوط به آمار درآمد و گزارش به مدیریت در پایان هر ماه 
  • انجام امور دریافت وجوه نقدی و یا اسناد دریافتی بعد از محاسبات واحد شهرسازی و تأیید معاونت شهرسازی 
  • انجام اموری که از مافوق ارجاع می شود