امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

 

 • شرح وظایف : 
  • -اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

   برنامه ریزي و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آیین نامه ها

   -نظارت و پیگیري بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طریق مراجع ذي صلاح از جمله کمیسیون ماده 77 وشرکت در جلسات کمیسیون و ابلاغ آراء به واحدهاي صنفی

   -بروز رسانی اطلاعات و نقشه هاي حاصل از ممیزي املاك و وصول عوارض نوسازي و صدور اجراییه هاي لازم جهت مستنکفین از عوارض و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان

   -گواهی و تأیید پیش نویس کلیه مجوزهاي مرتبط با واحد درآمد

   -بررسی و پیشنهاد منابع جدید عوارض و درآمد

   -انجام امور دریافت وجوه نقدي و یا اسناد دریافتی بعد از محاسبات واحد شهرسازي

    -انجام امور ثبت فیش هاي واریز بانکها

   -نگهداري اسناد مالی و فیشهاي پرداختی شهروندان

   -کنترل پرونده ها از نظر ارقام ، قوانین ، جرائم ، محاسبات

    -انجام امور مربوط به مغایرتهاي بانکی و اسناد

   -انجام امور مربوط به چکهاي شهروندان

   -وصول تمام درآمد واحدهاي مختلف شهرداري

   -محاسبه پروانه هاي ساختمانی و عوارضات اضافه بنا و بدون پروانه

   -ارسال پرونده هاي داراي اضافه بنا به کمیسیون

   -دادن اخطار و پلمپ مغازه هاي غیر تجاري

   -کنترل پاسخ استعلام صادر شده قبلی و همخوانی با اسناد مالکیت، میزان مالکیت، پلاك ثبتی

   -انجام مکاتبات مورد نیاز جهت استرداد، تعویض و یا تأخیر در وصول چکها به مراجع ذیربط

    -انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظایف