امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

شرح وظایف واحد خدمات شهری :

 

-حمل زباله بصورت روزانه

 -اتلاف سگهاي ولگرد

-تنظیم اطلاعیه و دادن آگاهیهاي بهداشتی و نحوه جمع آوري زباله

-دادن کیسه هاي زباله به مردم در تفریجگاهها

 -رفع آبگرفتگی معابر سطح شهر

 -برخورد با مشاغل مزاحم و تأسیسات غیر مجاز

- هدایت امور خدمات شهري و فضاي سبز در قالب وظایف محوله در قانون شهرداریها

 -ایجاد هماهنگی لازم ما بین فعالیت هاي خدمات شهري با دیگر حوزه هاي شهرداري در راستاي افزایش کارائی و اثربخشی انجام وظایف و حذف و کاهش دوباره کاري

-نظارت بر حفظ و نگهداري و توسعه فضاهاي سبز شهرداري بر اساس معیار ها، ضوابط و استانداردهاي موجود در شرایط خاص اقلیمی

-اجراي برنامه هاي زیباسازي در چارچوب طرح هاي مصوب

-جلوگیري از هرگونه سد معابر عمومی و مشاغل مزاحم و تکدي گري

-نصب و نگهداري کلیه المانها ازجمله اسباب بازیهاي پارکی،مبلمان شهري،سطل زباله و...

-رفع دیوار نویسی و ناهنجاریهاي بصري

-نظارت کامل بر کار پیمانکاران حوزه خدمات شهری و گزارش نحوه کار آنها

-هرس درختان و رفع خطر اشجار قدیمی و خشک و در حال سقوط

-کنترل و نظارت بر تداوم روشنایی پارکها و فضاهای سبز

- احداث فضای سبز در رفوژهای خیابانی

- نظارت بر امورات آرامستانها