امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

 

 • شرح وظایف : 
  • بکارگیری و استفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری
  • بررسی و  تهیه آمار و اطلاعات لازم در خصوص تعداد پروانه تاکسیرانی و تعداد تاکسیهای موجود
  • بالا بردن سطح دانش رانندگان تاکسی در امور تاکسیرانی، علی الخصوص در برخورد با مسافرین و جلوگیری  از تخلفات آنها 
  • استفاده از امکانات در اختیار ، در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده در متن قانون و آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل مربوط به آن 
  • بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های حمل و نقل مسافر درون شهری و پیشنهاد آن برای تصویب به شورای شهر و مراجع ذیربط قانونی و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات 
  • صدور، لغو و تمدید پروانه اشتغال حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی( پروانه 
  • تاکسیرانی) از طریق شهرداری بر اساس مفاد آیین نامه تصویبی و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت کشور 
  • اخذ تعهد رسمی مبنی بر عدم انجام تخلفات موضوع آئین نامه تصویبی و قبول تصمیمهای 
  • هیأتهای انضباطی و رعایت دستورالعمل های صادره از سوی وزارت کشور از متقاضی صدور پروانه تاکسیرانی