• شرح وظایف :
    • شرکت در جلسات متعدد دادگاه حسب مورد 
    • پیگیری و کمک در تفکیک اراضی و ثبت آنها 
    • پاسخ به استعلامات قضایی ، حقوقی و پیگیری آنها .
    • تلاش برای حل مشکلات حقوقی و مسائل قضایی پرسنل و کارکنان اداره از طریق مشارکت حقوقی 
    • انعقادقراردادبا ادارات وشرکتها– تنظیم وارسال شکوائیه ولوایح دفاعی پرونده های مطروحه در دادگاههای عمومی شهرستان ، تجدید نظر استان و غیره حسب مورد