امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403
 • شرح وظایف امور قرادادها :
 •  
  • - پیگیری اخذ قیمت شرح وظایف امور قراردادها :

    

   - پیگیری اخذ قیمت پایه (پیش فراخوان) جهت برگزاری فراخوان مناقصه و انعقاد قرارداد

   - تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان بصورت فرمت استاندارد

   - بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدها و مطابقت قراردادهای پیشنهادی واحدها با موازین حقوقی و مالی و غیره

   - پیگیری اخذ شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری

   - پیگیری تکمیل امضای قرارداد و تائید آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه قراردادها

   - ارجاع قرارداد تکمیل امضا شده و بارگزاری در سامانه معاملات و قراردادها به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز

   - پاسخگویی به موقع به مکاتبات ارجاع شده در خصوص مناقصات و قراردادها

   - تنظیم صحیح قراردادها

   - مشاوره تلفنی به واحدها و مراکز تابعه درخصوص قرارداد ، مناقصه ، الحاقیه و ....

 

 

 

 • شرح وظایف امور حقوقی:
 •  
 • -اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

  -برنامه ریزي و انجام کلیه فعالیت هاي مربوط به امور حقوقی به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق و منافع سازمان

  -طرح دعاوي حقوقی و شکایات کیفري علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و پاسخ به شکایات و دعاوي احتمالی به طرفیت شهرداري در محاکم قضایی و پیگیري تا حصول نتیجه

  -پیگیري پرونده ها و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به مراجع قضایی، انتظامی و دیوان عدالت اداري و در صورت لزوم حضور در مراجع مذکور جهت دفاع از حقوق سازمانی

  -بررسی اطلاعات جمع آوري شده و ارائه نظر مشورتی در زمینه کلیه مسائل حقوقی طرح شده در واحدهاي مختلف

  -جمع آوري، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی مصوبات، اساسنامه ها و آئین نامه هاي مورد نیاز

  -تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداري رونوشت قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و آراء وحدت رویه قضایی و طبقه بندي آنها

  -پاسخ به استعلامات قضائی ، حقوقی و پیگیري آنها

  -راهنمائی و ارشاد مراجعین و شهروندان در امور حقوقی و ملکی

   -اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداري در دفاتر رسمی و یا از طریق انجام کارشناسی

   -تشریک مساعی با دوایر مالی در وصول بدهی هاي معوقه شهرداري

  -بررسی ، مطالعه و اظهار نظر حقوقی در خصوص موافقت نامه ها و قراردادهاي منعقده در خصوص فعالیتهاي شهرداري

  -تقاضاي تعقیب قانونی تجاوز به حقوق شهرداري و رفع تجاوز و خلع ید آنان و انعکاس مراتب به شهرداري

  -مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی