امروز: جمعه 10 آذر 1402

 

 • شرح وظایف : 
  • دریافت گزارش وضعیت بنا از واحدهای مربوطه
  •  ابلاغ آراء صادره توسط کمیسیون ماده صد به متخلفین 
  • انجام مصالحه با مالکین املاک واقع در طرح خیابانها و...
  • راهنمایی و ارشاد مراجعین و شهروندان در امور حقوقی و ملکی 
  • تشریک مساعی با دوایر مالی در وصول بدهی های معوقه شهرداری 
  • همکاری در تهیه گزارش وضعیت بنا و مشخص نمودن وجود اختلاف 
  • تنظیم و انعقاد قراردادهای مختلف از قبیل ملکی ، استیجاری ، فروش و ...
  • پیگیری اخذ گزارش کارشناس شهرسازی – محاسبات – تهیه فرم ارسال به کمیسیون
  •  اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر رسمی و یا از طریق انجام کارشناسی 
  • پیگیری و هماهنگی با واحد حقوقی در خصوص آراء صادره از طریق دیوان عدالت اداری و دادگستری 
  • هماهنگی جهت بازدید اعضاء کمیسیون ماده صد از ساختمانی که نیاز به بازدید اعضاء کمیسیون دارد
  • نصب تابلو بر روی کلیه املاک شهرداری و املاک واقع در طرحهای دولتی در سطح شهر جهت پیشگیری از معاملات ملکی برای شهروندان