امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

 

 • شرح وظایف : 
  • -اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

   - پیگیري لازم بر انجام انتقال اراضی و املاك متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاك و تثبیت مالکیت آن

   -ثبت مشخصات املاك و مستحدثات متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر و یا سیستم هاي نرم افزاري

    -انجام امور مربوط به زمینهاي معوض

    -تهیه پیش نویس براي انجام تفکیک اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده منطقه طبق قوانین و مقررات موضوعه

   -بازدید مستمر از اراضی و مستغلات متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم از طریق کارشناس حقوقی

   -تهیه پیش نویس مکاتبات لازم با ادارات مختلف از جمله آب ، برق ، گاز ، مخابرات و ...پس از انجام تشریفات تملک

   -اقدام در خصوص انتقال زمینهاي معوض املاك مورد مسیري به نام افراد ذینفع

    -تنظیم توافق نامه هاي مربوط به تملک اراضی و املاك مورد مسیر طرح هاي عمرانی

   -انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظایف

   -موارد مربوط به تعیین حق مشرفیت

   -تملکات اراضی مورد نیاز شهرداریها

   -موارد مربوط به حق کسب و پیشه وموارد مربوط به تعرض

   -تعیین فضاي خدمات عمومی

    -حفظ و حراست از املاك شهرداري

   -تودیع حقوق مالکانه اشخاص به حساب دادگستري در صورت ایجاد اختلاف

   -هماهنگی با کارشناسان رسمی در موارد مربوط به تقویم املاك و اراضی مورد نیاز شهرداریها

   -اخذ مدارك و مستندات قانونی متقاضی اراضی و بررسی قانونی آنها و تعیین سهم مشارکتی شهرداري و امضاي توافقنامه ها

   -بررسی ، ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاك مورد معامله شهرداري اعم از خرید و فروش ، استیجاره و تهیه فهرست هاي مورد نیاز هر طرح

   -اقدام به ثبت کلیه معاملات ملکی شهرداري در دفاتر اسناد رسمی

   -ثبت دفاتر املاك و اراضی شهرداري و تغییرات آن طبق دستورالعملهاي صادره