امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

شرح وظایف مسئول دفتر شهردار :

 

-تهیه و تنظیم برنامه هاي ملاقات شهردار

-گزارش مطالب مهم روزانه

 -ابلاغ دستورات شهردار به واحدهای ذیربط

-راهنمایی و یا در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست هاي متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضاي آنان بدون ملاقات با شهردار امکان پذیر است

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق