به گزارش روابط عمومی شهرداری قصرشیرین ، با هدف تنوع بخشیدن بصری و افزایش زیبایهای بصری دیوارهای واقع در خیابانهای اصلی سطح شهر رنگ آمیزی می شوند .

شهردار قصرشیرین گفت: با هدف تنوع بخشیدن بصری و افزایش زیبایهای بصری دیوارهای واقع در خیابانهای اصلی سطح شهر رنگ آمیزی و در دستور کار قرار گرفت.

مهندس باقری افزود: برخی از دیوار معابر اصلی سطح شهر به علت چسپاندن تبلیغات غیرمجاز و دیوار نویسی از لحاظ بصری چهره بسیار نازیبایی دارند و رنگ آمیزی دیواری یکی از ارکان زیباسازی شهری است و موجب تزریق روح شادابی، افزایش زیبایهای بصری می شود.

وی تصریح کرد : در همین راستا زمینهای خالی بر خیابانهای اصلی شهر که چهره شهر را نازیبا و مخدوش کرده اند دیوار کشی و رنگ آمیزی می شوند .

وی افزود: از اشخاص حقیقی و حقوقی تقاضا داریم از هرگونه دیوار نویسی و تبلیغات در معابر اصلی بدون مجوز شهرداری جدا خودداری نموده و پیگرد قانونی دارد.