امروز: پنج شنبه 24 خرداد 1403

راهنمای مراجعین صدور پروانه ساختمانی:

 1-اخذ فرم درخواست پروانه ساختمان از واحد فنی و تکمیل آن توسط مالک یا وکیل قانونی و ارائه مدارک جهت ثبت درخواست 

2-بازدید کارشناس شهرداری و کنترل مدارک توسط کارشناس و ارائه گزارش کارشناسی از ملک مورد نظر 

3-معرفی مالک جهت تهیه نقشه براساس ضوابط شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان 

4-تعیین و معرفی مهندس ناظر از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان به مالک 

5-تهیه نقشه های معماری و اجرایی و تکمیل فرم تعهد نظارت توسط مهندس ناظر و مالک 

6-ارائه نقشه های معماری و اجرایی و فرم تکمیل شده تعهد نظارت مهندسی ناظر توسط مالک و بررسی نقشه ها و مدارک توسط واحد محاسبات 

7-ارجاع پرونده به واحد نوسازی جهت محاسبه عوارض

8-محاسبه عوارض ساختمانی و پرداخت آن از طریق مالک به حساب شهرداری 

9-تهیه و ترسیم ملک بر روی طرح جامع و وضع موجود

10-معرفی ملک با سازمان آتش نشانی – اداره پست-اداره برق-تأمین اجتماعی جهت انجام مراحل قانونی 

11-تکمیل پیش نویس پروانه و تأیید پیش نویس توسط مسئولین مربوطه 

12-صدور پروانه ساختمانی و امضای آن توسط مسئولین مربوطه 

راهنمای مراجعین امور ماده صد:

1-ارائه اصل و فتوکپی سند مالکیت ( تمام صفحاتی که نوشته دارد )

2-ارائه اصل و فتوکپی پروانه ساختمانی 

3-فتوکپی از پشت و رو برگ کارشناسی 

4-فتوکپی از گزارش مهندس ناظر 

5-ارائه نامه شاکی ( در صورت دارا بودن متشاکی)

6-فتوکپی و اصل برگ وکالت 

7-در صورت تغییر مهندس ناظر مدارک لازم در پرونده موجود باشد .

راهنمای مراجعین به واحد توافقات:

1-درخواست مالک با ذکر مقدار مساحت خواسته شده 

2-تصویری از سند مالکیت یا وکالت از مالک اولیه 

3-کروکی دقیق ملک مورد نظر به صورت موقعیت عرصه و اعیان با املاک مجاور که بر روی کروکی مشخص باشد . 

4-موقعیت زمین مورد نظر حسب نقشه طرح جامع

5-تصویر نقشه کاداستر برابر مقدار زمین مورد تقاضا 

6-یک قطعه عکس از موقعیت محل ملک مورد تقاضا 

7-جانمایی پارکینگ ( طرح اولیه) 

9-توافقات فی مابین شهرداری و مالک 

راهنمای مراجعین صدور پایان کار:

پایان کار منوط به ارائه سند مالکیت انجام مراحل اجرایی ساختمان و تکمیل نماسازی ساختمان می باشد 

1-اخذ فرم کارشناسی و درخواست صدور پایان کار و تکمیل فرم کارشناسی 

2-ارائه مدارک شامل ( سند مالکیت- گزارش مهندس ناظر در خصوص رعایت آیین نامه 2800) 

3-بازدیداز ملک مورد نظر و اعلام گزارش وضعیت موجود ملک توسط کارشناس 

4-در صورت وجود تخلف ارجاع به کمیسیون 

5-پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد به حساب منطقه 

6-ارجاع به واحد نوسازی جهت محاسبه عوارض بنا و پرداخت عوارض توسط مالک 

7-استعلام از ادارات مربوطه جهت اخذ بلامانع صدور پایانکار 

8-تهیه و ترسیم ملک بر روی طرح جامع و وضع موجود 

9-تهیه پیش نویس پایانکار و تأیید توسط مسئولین مربوطه 

10-صدور پایانکار و امضای آن توسط مسئولین مربوطه 

 

راهنمای مراجعین امور پیشه وری:

1-درخواست نامه اتحادیه از ارباب رجوع 

2-بلامانع فنی محل کسب 

3-فتوکپی اجاره نامه یا مالکیت برای تشکیل پرونده 

4-محاسبه عوارض کسب ( معوقه) و هزینه صدور جهت پروانه دائمی از سوی شهرداری به اتحادیه مورد نظر 

5- فتوکپی شناسنامه ساختمانی و پایانکار 

6-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی

7-پوشه و گیره