امروز: جمعه 10 آذر 1402

 

 • شرح وظایف:
  • دریافت نامه از کلیه ادارات 
  • ارسال نامه ها به ادارات مربوطه 
  • ارجاع نامه های دریافتی به شهردار
  • طبقه بندی و بایگانی نامه های دریافتی 
  • ثبت خلاصه مشخصات نامه های داخلی 
  • تهیه گزارش و ارائه آمارهای لازم به مافوق 
  • ثبت خلاصه مشخصات نامه های خارجی وارده
  • ثبت خلاصه مشخصات نامه های صادره از شهرداری  
  • انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود 
  • ثبت کلیه نامه ها پس از پاراف و ارسال آن به واحدها 
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها در زمینه مسیر پرونده آنها 
  • تفکیک و توزیع آنها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها