اجرای طرح ترمیم موزائیک فرش قسمت های از شهر، توسط واحد عمران شهرداری قصرشیرین