بدینوسیله به استحضار می رساند شهرداری قصرشیرین درنظردارد محل بنر تبلیغاتی پرتال خود در اختیار متقاضایان قرار دهد. در این رابطه میتوانید با واحد روابط عمومی شهرداری قصرشیرین تماس حاصل فرمایید.

شماره تلفن: 08342421504