امروز: دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

بدینوسیله به استحضار می رساند شهرداری قصرشیرین درنظردارد محل بنر تبلیغاتی پرتال خود در اختیار متقاضایان قرار دهد. در این رابطه میتوانید با واحد روابط عمومی شهرداری قصرشیرین تماس حاصل فرمایید.

شماره تلفن: 08342421504