امروز: جمعه 10 آذر 1402
 
 • شرح وظایف :
  • کنترل بر تهیه اسناد مالی
  • پیگیری حسابهای سنواتی
  • نظارت بر پرداخت دیونات شهرداری
  • تنظیم و تهیه اسناد و دفاتر مالی و قانونی 
  • ثبت اسناد و حسابداری و سندهای مالی
  • انجام امور مغایرتهای بانکی و حسابهای جاری شهرداری
  • رسیدگی به مدارک و ضمائم و اسناد با اخذ دستورات لازم
  • تهیه و تنظیم بودجه ، متمم بودجه و اصلاح بودجه های عمرانی 
  • انجام امور پرداخت نقدی جهت حواله های خرید و صدور چک 
  • کنترل بر کار واحدهای کارپردازی ، انبارداری ، درآمد و جمعدار
  • انجام امور ثبت اسناد و کنترل آنها و تنظیم و تهیه ترازنامه ها – بیلان 
  • نظارت بر محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و تهیه لیستهای پاداش  
  • مطالعه و نظارت بر قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پرداخت دستمزد پیمانکاران پس از تحویل صورت وضعیت تأیید شده