امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403
 
 • شرح وظایف :
  •  

   -تهیه و تنظیم بودجه ، اصلاح بودجه و متمم بودجه شهرداری

   -نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداری

   -نظارت بر کلیه معاملات ، قراردادها و تعهدهای مالی شهرداری و تطبیق با مقررات و آیین نامه مالی شهرداری و ضوابط اجرای بودجه

   -نظارت کامل و اهتمام بر مستندسازی کلیه اسناد مالی و حسابداری با توجه به مدرک مثبته قابل اتکاء

   -صدور اسناد مالی و ثبت و طبقه بندی حسابهای شهرداری مطابق با رویه حسابداری مورد عمل در دفاتر قانونی

   -نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها

   -تهیه و تنظیم و ارائه گزارش مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه ، صورت مغایرت بانکی ، گزارش مالی میان دوره ای و ...

   - تهیه و تفریغ بودجه و صورت های مالی شهرداری و همکاری و پاسخگویی به حسابرس مستقل و پیگیری تصویب صورت تفریغ بودجه و صورتهای مالی شهرداری

   -برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول درآمدهای قابل مصوب شهرداری

   -اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری

   -انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق