امروز: جمعه 10 آذر 1402
 
 • شرح وظایف: 
  • انجام امورات رفاهی کارکنان
  • کنترل مرخصی و مأموریت ساعتی کارکنان 
  • بررسی و تهیه پاسخ نامه های ارجاع شده به واحد کارگزینی 
  • بررسی و انجام امور مربوط به ترفیع و تغییر پست و انتصاب کارکنان 
  • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت تسریع و انجام امورات اداری 
  • بررسی و کنترل پیش نویس احکام حقوقی کارمندان و کارگران شهرداری
  • تهیه پاسخ مکاتبات استانداری و فرمانداری و ادارات دولتی در ارتباط با شغل مورد تصدی 
  • بررسی و ارائه گزارش مرخصی و مأموریت های روزانه جهت ثبت در کامپیوتر 
  • سایر امور مشابهی که محول می گردد