امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

شرح وظایف امور اداری و کارگزینی :

 

-اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

-نظارت لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل کارگري در مورد پرسنل

-معرفی کارکنان واجد شرایط براي طـی دوره هـاي آموزشـی کوتـاه مـدت و بلنـد مدت واحد مربوطه پس از هماهنگی با مسئول مافوق

-نظارت مستمر به منظور انجام بـه موقـع جهـت ارتقـاء گـروه

-پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام لازم در مورد تامین آن بـا همـاهنگی واحـد زیربط

-پیشنهاد نیروهاي واجد شرایط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق

-به روز نگه داشتن سیستم پرسنلی و ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم

- نظارت بر مکاتبات اداري بر اساس آیین نامه مکاتبات شهرداري

  -بررسی امکانات رفاهی ، تعاون ، بیمه و بازنشستگی کارکنان شهرداري

 -تشکیل پرونده پرسنلی کارکنـان ، تهیـه و تکمیـل فـرم هـاي ارزشـیابی سـالانه پرسنل اداري

 -نظارت بر ورود و خروج و مأموریت و مرخصی پرسنل

 -تهیه صورت کارکرد ماهیانه و اضافه کاري پرسنل

-نظارت بـر حسـن اجـراي قـوانین و آیـین نامـه هـاي اسـتخدامی در شـهرداري نظیر:قانون استخدام کشوري، آیین نامـه اسـتخدامی شـهرداریها و قـانون کـار تـامین اجتماعی

-دقیق و مسـتمر بـر چـارت سـازمانی و شـرح وظـایف و صـدور احکـام انتصابات منطبق بر اصول امور اداري و مقررات جاري

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل