اجرای عملیات جدول گزاری جهت احداث بلوار در مسیر خروجی جاده قصرشیرین بطرف گیلانغرب توسط شهرداری قصرشیرین