به اطلاع عمومی می رساند : اسناد مناقصه پروژه آ ماده سازی پارکینگها و زیرساختهای معابر شهری به شماره مناقصه 2001005321000006 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی setadiran.ir بارگذاری گردیده است ، متقاضیان جهت ثبت پیشنهاد قیمت به سامانه مذکور مراجعه نمایند .

ضمنأ داشتن گواهی امضای الکترونیکی ( توکن ) الزامی است .