شهرداری قصرشیرین در نظر دارد دو باب غرفه واقع در پارک شاهد و بسیج جنب ساختمان سرویس بهداشتی را بر اساس قیمت پایه کارشناسی به اشخاص متقاضی بصورت مزایده ای واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را به صورت مکتوب و  داخل پاکت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/3/22 به امور مالی شهرداری تحویل نمایند .

 

غرفه پارک شاهد به مبلغ 5/000/000 ریال و غرفه پارک بسیج 4/000/000 ریال