شهرداري قصرشيرين درنظر دارد به استناد مجوز شماره 1084/94/4 مورخ 27/10/94 شوراي اسلامي شهر نسبت به فروش دو قطعه زمين مسكوني واقع در  تازه آباد  از طريق مزايده به متقاضيان واجد شرايط با شرايط ذيل واگذار نمايد .

دریافت فایل پی دی اف