آگهی مزایده اجاره املاک غیر منقول
آگهی مزایده اجاره املاک غیر منقول
   شهرداری قصرشیرین درنظر دارد از تاریخ 1401/08/21  لغایت  1401/09/10 اجاره املاک غیر منقول تجاری خود را به صورت سه ساله و از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (...
آگهی تجدید مزایده اجاره املاک غیر منقول شهرداری قصرشیرین
آگهی تجدید مزایده اجاره املاک غیر منقول شهرداری قصرشیرین
شهرداری قصرشیرین به استناد مصوبه شماره 113/94/4 مورخ 8/2/94  شورای اسلامی شهر قصرشیرین در نظر دارد نسبت به اجاره املاک غیر منقول بصورت مزایده برابر قیمت کارشناسی اقدام نماید . دریافت فایل پی دی اف
آگهی مزایده اجاره املاک غیر منقول شهرداری قصرشیرین
آگهی مزایده اجاره املاک غیر منقول شهرداری قصرشیرین
  شهرداری قصرشیرین به استناد مصوبه شماره 4/94/658مورخ 94/7/19شورای اسلامی شهر قصرشیرین در نظر دارد نسبت به اجاره یک واحد غرفه پارکینگ نقلیه و نانوایی شهرداری بصورت مزایده برابر قیمت کارشناسی اقدام نماید .  دریافت فایل پی دی اف
آگهی مزایده فروش لودر
آگهی مزایده فروش لودر
  شهرداری قصرشیرین  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/4/94  شورای اسلامی شهر قصرشیرین نسبت به واگذاری لودر به شرح ذیل از طریق مزایده واگذار نماید . دریافت فایل پی دی اف
آگهی تجدید مزایده فروش ماشین آلات مستهلک
آگهی تجدید مزایده فروش ماشین آلات مستهلک
  شهرداری قصرشیرین  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/4/94  شورای اسلامی شهر قصرشیرین نسبت به واگذاری تعدادی ماشین آلات خود به شرح ذیل از طریق مزایده واگذار نماید . دریافت فایل پی دی اف
آگهی مزایده فروش ماشین آلات مستهلک شهرداری قصرشیرین
آگهی مزایده فروش ماشین آلات مستهلک شهرداری قصرشیرین
شهرداری قصرشیرین در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/4/94  شورای اسلامی شهر قصرشیرین نسبت به واگذاری تعدادی ماشین آلات به شرح ذیل از طریق مزایده واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا در این مزایده شرکت نمایند . جهت دریا...
آگهی تجدید مزایده املاک غیرمنقول و غرفه های پارکینگ شهرداری قصرشیرین
آگهی تجدید مزایده املاک غیرمنقول و غرفه های پارکینگ شهرداری قصرشیرین
آگهی تجدید مزایده املاک غیر منقول و غرفه های پارکینگ شهرداری قصرشیرین شهرداری قصرشیرین به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/2/94 شورای اسلامی شهر قصرشیرین در نظر دارد نسبت به اجاره املاک غیر منقول و غرفه های پارکینگ نقلیه بصورت مزایده برابر قیمت کارش...
آگهی تجدید مناقصه احداث جایگاه CNG
آگهی تجدید مناقصه احداث جایگاه CNG
  شهرداري قصرشيرين به استناد مجوز و مصوبه شماره 465/94/4 مورخ 27/5/94  قصد دارد پروژه احداث جايگاه CNG  شهر قصرشيرين را از طريق مناقصه عمومي و با شرايط ذيل به شركت هاي داراي صلاحيت واگذار نمايد : جهت دریافت متن کامل مناقصه،فایل پیو...
آگهی مناقصه احداث جایگاه CNG
آگهی مناقصه احداث جایگاه CNG
شهرداری قصرشیرین به استناد مجوز و مصوبه شماره 4/94/465 مورخ 1394/05/27 قصد دارد پروژه احداث جایگاه CNG شهر قصرشیرین را از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید: 1) شرکت کنندگان می بایست مبلغ 1/000/000ريال جهت خرید...
آگهی تجدید مزایده فروش ماشین آلات مستهلک و ضایعات
آگهی تجدید مزایده فروش ماشین آلات مستهلک و ضایعات
  شهرداری قصرشیرین  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/4/94  شورای اسلامی شهر قصرشیرین نسبت به واگذاری تعدادی ماشین آلات و ضایعات مستهلک شده و... به شرح ذیل از طریق مزایده واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید ت...
آگهی تجدید مزایده املاک غیر منقول و غرفه های پارکینگ شهرداری قصرشیرین
آگهی تجدید مزایده املاک غیر منقول و غرفه های پارکینگ شهرداری قصرشیرین
  شهرداری قصرشیرین به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/2/94 شورای اسلامی شهر قصرشیرین در نظر دارد نسبت به اجاره املاک غیر منقول و غرفه های پارکینگ نقلیه بصورت مزایده برابر قیمت کارشناسی اقدام نماید .   1-متقاضیان از تاریخ 6/5/94 جهت دریافت...
آگهی تجدید مزایده ماشین آلات
آگهی تجدید مزایده ماشین آلات
شهرداری قصرشیرین  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/2/94  شورای اسلامی شهر قصرشیرین نسبت به واگذاری تعدادی ماشین آلات و ضایعات مستهلک شده و... به شرح ذیل از طریق مزایده واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا در ای...
آگهی تجدید مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری شهر قصرشیرین ( بصورت حجمی) ((اصلاحیه))
آگهی تجدید  مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری شهر قصرشیرین ( بصورت حجمی) ((اصلاحیه))
شهرداری قصرشیرین به استناد مصوبه شماره 182/94/4 مورخ 29/2/94 شورای اسلامی شهر قصرشیرین در نظر دارد امورات رفت وروب وجمع آوری ودفع زباله شهری وتوسعه ونگهداری فضای سبز و..... این شهرداری را به صورت حجمی  به پیمانکاران واجد شرایط و مورد تایید ا...
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید آسفالت توپکا
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید آسفالت توپکا
شهرداری قصرشیرین  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/2/94 و 48/94/4-29/1/94 شورای اسلامی شهر قصرشیرین از محل اعتبارات جاری نسبت به خرید آسفالت توپکا با تامین قیر از طرف شهرداری  از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط وا...
آگهی مزایده فروش ماشین آلات
آگهی مزایده فروش ماشین آلات
شهرداری قصرشیرین  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/4/94  شورای اسلامی شهر قصرشیرین نسبت به واگذاری تعدادی ماشین آلات و موتور سیکلت مستهلک شده و... به شرح ذیل از طریق مزایده واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا ...
آگهی تجدید مزایده فروش ماشین آلات مستهلک و ضایعات
آگهی تجدید مزایده فروش ماشین آلات مستهلک و ضایعات
شهرداری قصرشیرین  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/4/94  شورای اسلامی شهر قصرشیرین نسبت به واگذاری تعدادی ماشین آلات و ضایعات مستهلک شده و... به شرح ذیل از طریق مزایده واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا در ای...
آگهی مزایده فروش ماشین آلات
آگهی مزایده فروش ماشین آلات
شهرداری قصرشیرین  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/2/94  شورای اسلامی شهر قصرشیرین نسبت به واگذاری تعدادی ماشین آلات و ضایعات مستهلک شده و... به شرح ذیل از طریق مزایده واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا در ای...
آگهی مزایده املاک غیرمنقل شهرداری قصرشیرین
آگهی مزایده املاک غیرمنقل شهرداری قصرشیرین
آگهی مزایده –نوبت اول شهرداری قصرشیرین به استناد مصوبه شماره 113/94/4-8/2/94 شورای اسلامی شهر قصرشیرین در نظر دارد نسبت به اجاره املاک غیر منقول و غرفه های پارکینگ نقلیه بصورت مزایده برابر قیمت کارشناسی اقدام نماید .   1-متقاضیان ...
/ 1